HOME   KONTAKT
Menu
Regulamin rekrutacji

Procedura rekrutacyjna
do Przedszkola Publicznego Samorządowego
w Lipsku

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 3 stycznia 2014 r. poz.7/ .

 

1. Do przedszkola  publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę Lipsko przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie miasta i  gminy Lipsko.

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego wychowania przedszkolnego  przeprowadza  się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

1.      Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola publicznego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2.      Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu publicznym , przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę .

3.      Dyrektor przedszkola publicznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala
i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów –wniosków .

4.      Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor.

5.      W przypadku większej liczby kandydatów  niż miejsc  w przedszkolu  powoływana jest komisja.

6.       Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  następujące  ustawowe kryteria:

-   dzieci pięcioletnie i sześcioletnie odbywające  roczne przygotowanie przedszkolne,       

-     wielodzietność rodziny kandydata,

-     niepełnosprawność dziecka ,

-     niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

-     niepełnosprawność obojga rodziców,

-     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-     samotne wychowywanie  dziecka w rodzinie,

-     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość punktową – 10 pkt

7.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

-     dziecko, rodziców objętych nadzorem kuratora – 12pkt.

-     dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują- 10 pkt.

-     dziecko dla którego przedszkole jest przedszkolem najbliższym  miejsca zamieszkania-8 pkt.

-     dziecko, które będzie korzystało z oferty przedszkola powyżej 5-cio godzinnej podstawy programowej- 6pkt.

-     dziecko mające rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola-4 pkt.

     dziecko z miejscowości w której nie ma oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego- 2pkt.

8.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.- wzór wniosku w załączeniu.

9.      Do wniosku dołącza się:

a. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów;
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka  wydane ze względu na      niepełnosprawność,  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie    równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .
- prawomocny wyrok sądu  rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz     oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, prowadzenie gospodarstwa domowego jednoosobowo.
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
     9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Dz. U. z 2013 r.  /poz.135, ze zm.6/

b. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez    organ prowadzący:
-
orzeczenie sądu o objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora,

- zaświadczenie z zakładu pracy obojga rodziców/ opiekunów prawnych potwierdzone przez  pracodawcę.

- Oświadczenia o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
    składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia   w nim   klauzuli następującej treści : „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia ”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
    karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających
     okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez      przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych
     okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

10.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu publicznym , odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

11.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

12.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności;

·         Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

·          Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych. 

·          Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

13.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola publicznego.

14.  Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

15.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego i członków  komisji rekrutacyjnej.

16.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych , rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

17.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.  Rodzic  może wnieść do dyrektora przedszkola  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

19.  Dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

20.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

21.  Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy.

22.  Przyjęć do przedszkola w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca dokonuje  dyrektor przedszkola.

Copyright by Rafał